سوابق شهناز سجادی کاندیدای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

  

- فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی حقوق قضایی

- مشاور حقوقی در دادستانی کل کشور و نماینده قضایی اداره حقوقی بانک تجارت (64 الی 70)

- نماینده حقوقی وزارت نیرو در دادگاه انقلاب (70 الی73)

- اخذ پروانه وکالت از کانون مرکز در سال 1370

- عضو کارگروه بازنگری قانون مدنی (حقوق زنان و خانواده) مرکز پژوهشهای دوره ششم مجلس

- مشاور حقوقی و وکیل برخی از شرکتهای صنعت برق (78 تا کنون)

- دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای مرکز

- عضو کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز

- مدیر عامل موسسه حقوقی ندای حق دادخواهان

- فعال اجتماعی حوزه حقوق زنان

- دارای دهها مقاله و یادداشت حقوقی و اجتماعی منتشره در جراید، نشریات و فضای مجازی